FORWARDING, CHARTERING, CUSTOMS SERVICES
tel:+380 4841 48446
 Главная

  Услуги

 Порт Измаил

 Порт Усть Дунайск

 Порт Рени
 Километровник реки Дунай

 Общие условия перевозки по р.Дунай.

 ИНКОТЕРМС 2000.Основные термины.


 запрос ставок

 справочные материалы

справочные материалы

КАБIHЕТ МIHIСТРIВ УКРАЇHИ. ПОСТАHОВА вiд 21 вересня 1993 р. N 770 Київ
Про транспортно-експедицiйне обслуговування зовнiшньоторговельних i транзитних вантажiв

 

З метою захисту iнтересiв вантажовласникiв та створення умов для формування ринкових вiдносин у сферi транспортно-експедицiйного обслуговування зовнiшньоторговельних i транзитних вантажiв Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАHОВЛЯЄ:

 1. Затвердити Правила здiйснення транспортно-експедицiйної дiяльностi пiд час перевезення зовнiшньоторговельних i транзитних вантажiв /додаються/.
 2. Державному митному комiтету разом iз Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв забезпечити контроль за проходженням зовнiшньоторговельних i транзитних вантажiв у пунктах пропуску через державний кордон України.
 3. Установити, що Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i Мiнiстерство транспорту щорiчно укладають генеральну угоду про перевезення експортно-iмпортних вантажiв, якi поставляються за мiжурядовими угодами та пiд гарантiї Уряду України.
 4. Мiнiстерству статистики i Мiнiстерству зовнiшнiх економiчних зв'язкiв розробити до 30 жовтня 1993 р. систему та форми звiтностi про стан перевезення зовнiшньоторговельних i транзитних вантажiв.
Мiнiстерсту транспорту, Державному митному комiтетовi, Державному комiтетовi по нафтi i газу забезпечити запровадження цiєї звiтностi.

Прем'єр-мiнiстр України
Л.КУЧМА


ЗАТВЕРДЖЕHО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 вересня 1993 р. ь 770

ПРАВИЛА

здiйснення транспортно-експедицiйної дiяльностi пiд час

перевезення зовнiшньоторговельних i транзитних вантажiв

Цi правила визначають основнi умови здiйснення транспортно-експедицiйного обслуговування зовнiшньоторговельних i транзитних вантажiв /надалi, як правило, - вантажi/ та порядок органiзацiї їх перевезення i є обов'язковими для всiх учасникiв транспортно-експедицiйного процесу.
Транспортно-експедицiйна дiяльнiсть

 1. Транспортно-експедицiйне обслуговування вантажiв здiйснюються суб'єктами пiдприємницької дiяльностi - експедиторами, якi дiють за дорученням вантажовiдправникiв i вантажоодержувачiв /надалi - вантажовласникiв/.
  (абзац 1 пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою КМ N 1919 вiд 18.10.99 р.)
  Експедитори виконують свої функцiї без будь-якого втручання в господарську дiяльнiсть транспортних пiдприємств.
 2. Транспортно-експедицiйнi послуги, якi надаються експедиторами, складаються з комплексу послуг, пов'язаних з пiдготовкою та вiдправленням вантажiв, проведенням взаєморозрахункiв, контролем за проходженням i одержанням вантажiв.
 3. Експедитори вiдповiдно до доручень вантажовласникiв:
  • органiзовують перевезення та перевалку вантажiв залiзничним, морським, рiчковим, автомобiльним та повiтряним транспортом;
  • забезпечують оптимальне транспортне обслуговування, а також органiзовують перевезення зовнiшньоторговельних вантажiв рiзними видами транспорту по територiях зарубiжних країн вiдповiдно до умов контрактiв;
  • фрахтують нацiональнi та iноземнi судна i забезпечують їх подачу в порти для своєчасного вiдправлення вантажiв;
  • надають послуги, пов'язанi з прийманням, накопиченням, доробкою, сортуванням та комплектуванням вантажiв, передають їх транспортним органiзацiям для перевезення;
  • провадять своєчаснi розрахунки з портами i транспортними органiзацiями за перевезення, перевалку та зберiгання зовнiшньо- торговельних вантажiв;
  • оформляють документи вiдповiдно до митних, карантинних i санiтарних вимог, страхують вантажi;
  • ведуть облiк надходження та вiдправлення вантажiв з портiв i залiзничних станцiй;
  • забезпечують iз залученням вiдповiдних транспортних пiдприємств та органiзацiй збереження вантажiв пiд час їх перевезення, перевалки та зберiгання;
  • органiзовують експертизу вантажiв у портах i на залiзничних станцiях;
  • здiйснюють оформлення товарно-транспортної документацiї та її розсилання;
  • подають в установленому порядку транспортним пiдприємствам заявки на вiдправлення експорних, транзитних i реекспортних вантажiв та наряди на вiдвантаження iмпортних, транзитних i знятих з експорту вантажiв;
  • вирiшують з транспортними органiзацiями та iншими власниками транспорту питання вiдправлення вантажiв, що надiйшли у некондицiйному станi, з браком, у пошкодженiй, немiцнiй, нестандартнiй упаковцi або такiй, що не вiдповiдає вимогам цих транспортних засобiв;
  • складають обмiрнi ескiзи на негабаритнi та надважкi вантажi, органiзовують фумiгацiю вантажiв;
  • органiзовують перевезення особистих речей громадян.
 4. Транспортнi пiдприємства:
  • органiзовують зберiгання вантажiв, у тому числi реекспортних i знятих з експорту, пiд час їх перевезення, перевантажування i складування;
  • здiйснюють в установленi термiни доставку вантажiв за призначенням i забезпечують своєчасне навантаження та розвантаження транспортних засобiв за цiнами i тарифами, визначеними чинним законодавством України;
  • ведуть облiк руху вантажiв i запасної тари, надають необхiднi вiдомостi експедитору для подальшого iнформування вантажовласникiв;
  • проводять iнвентарiзацiю вантажiв на пiдставi заяв експедитора, за його участю i за його рахунок;
  • забезпечують доступ до вантажосупровiдних i перевiзних документiв, створюють рiвнi умови та сприяють експедиторам у здiйсненнi ними своїх функцiй;
 5. Вiдносини учасникiв транспортно-експедицiйної дiяльностi встановлюються на основi договорiв. Учасники цiєї дiяльностi вiльнi у виборi предмета договору, визначеннi зобов'язань, iнших умов взаємовiдносин, що не суперечать чинному законодавству.
 6. Вантажовласники надають експедиторам вiдомостi та документи для виконання покладених на них зобов'язань /лiцензiї, сертифiкати, свiдоцтво, декларацiї тощо/.
 7. Кожен iз учасникiв транспортно-експедицiйного процесу вправi передати виконання частини своїх обов'язкiв iншому учаснику на пiдставi договору, в якому визначаються умови вiдповiдних послуг i порядок їх оплати.
 8. Планування перевезень вантажiв всiма видами транспорту здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства України.
  Транзитнi перевезення
 9. Транзитнi перевезення - це перевезення через територiю України вантажiв /продукцiї, товарiв/, вироблених за її межами без будь-якого їх використання в Українi та передачi iншому власнику.
 10. До транзитних перевезень прирiвнюють також транспортування через територiю України нафти, нафтопродуктiв, природного газу та iнших рiдин i газоподiбних речовин трубопроводами.
 11. Транзитнi перевезення здiйснюються вiдповiдно до чинного в Українi митного, транспортного та iншого законодавства, а також цих Правил.
 12. Проходження транзитних вантажiв, а також транспортних засобiв, може здiйснюватися як з перевантаженням, складуванням, роздрiбненням партiй, зi змiною виду транспорту, так i без таких операцiй.
 13. Транзитнi перевезення здiйснюються найбiльш рацiональними шляхами сполучення через вiдповiднi пункти пропуску державного кордону. При цьому створюються рiвнi умови проходження вантажiв /продукцiї, товарiв/ незалежно вiд того, якiй державнi вони належать, чи будь-яких iнших обставин, що стосуються їхнього власника.
 14. Цi правила не поширюються на транзит багажу, який перевозиться пасажирами, та на поштовi вiдправлення, а також на транзит вантажiв вiйськового призначення.

 

 

 

Danube Logistics Company LTD
P.O.Box # 124, Centre 35,Khootinskay 79 str.,Izmail,68600,Ukraine
E-mai dlc_levinzon@te.net.ua
tel:+380 4841 48446
mob.tel: +380503333628